Tip:  Pro zvětšení obrázku a jeho náhled použijte zmenšený formát v pravé části obrazovky. Kliknutím na některý z nich získáte větší formát obrázku!

          Poezie nejkrásnějších svátků roku se nesmazatelně vtiskla do našeho vědomí. Zvláštní teplé kouzlo domova, lidské pospolitos-ti, lásky jedněch k druhým - to vše poznamenalo naše předky i nás.
          Krásný a kouzelný biblický příběh o narození chudého dítěte v opuštěném chlévě, o solidaritě chudých, spěchajících se svými dary ve snaze pomoci tomu potřebnějšímu než jsou oni sami, byl přístupný lidským citům a srdcím a vedl od svého vzniku všechny umělce ke ztvárnění. Poezie, hudba, výtvarné umění - to vše bylo a je navždy poznamenáno příběhy dob dávno minulých. Lidoví umělci, inspirovaní církevním uměním, přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní pro jeho obsahovou blízkost. To je jeden z důvodů vzniku betlémů, jejichž lidovost spočívá ve vyjádření představ a názorů lidových umělců.
          Počátkem 19. století vzniká beetlémářství v Třešti. V prvopočátcích je zde zřejmý vliv třebíčských papírových betlémů a později, ve druhé polovině 19. století, vliv jihlavských dřevěných betlémů. Není nezajímavé, že první betlémáři v Třešti, ale i v Jihlavě a v Třebíči, se objevují mezi soukeníky. U nás v Třešti se jména František Jabůrek, rodina Dvořáků, Jiří Šiftař, Josef Diviš a mnoho dalších stala úplnou legendou z oblasti tvůrců papírových betlémů.
          Ve 2. polovině 19. století se začínají objevovat betlémy dřevěné, které po roce 1860 postupně zatlačovaly betlémy papírové. První dřevěné figurky se dostaly do Třeště z jiných oblastí (tyrolského typu, z Králík apod.) a byly také pořizovány od řezbářů z Jihlavy a okolí, nejvíce od Františka Klause ze Stonařova a rodiny Boudných z Brtnice. Prvním pravděpodobným třeštským autorem - řezbářem - byl Matěj Suchý (1820 - 1909). Obdobně jako mezi průkopníky papírových betlémů se řadili mezi první tvůrce dřevěných figurek truhláři a soukeníci. Rozvoj nábytkové výroby a hlavně řezbovaného nábytku a hodinových skříní vytvořil podmínky pro vznik lidového řezbářského umění.
          Truhláři, tesaři, ale dokonce i ševci a krejčí - prostě lidé s výtvarným nadáním a šikovnýma rukama - se učí jeden od druhého, zpočátku se i napodobují, ale osobitou řezbou a vlastními tvůrčími nápady se začínají odlišovat, takže zkušený betlémář - znalec - dnes snadno pozná autora figurek.
          A tak po prvním třešťském tvůrci Suchém se objevuje celá plejáda lidových řezbářů. Významnou byla řezbářská rodina Brázdů, František Janák a jejich další pokračovatelé jako lidový všeuměl Josef Liška a Jan Brožek, František Vrátil a další. Mezi tvůrce betlémů nelze nezapočítat ani tvůrce pastoušek, salaší, zbořenišť, stromů a měst.
          Zvláštní místo mezi třešťskými betlémy zaujal pohyblivý betlém Adolfa Bumbálka, který nejen sám vyřezal celý betlém, ale zhotovil i pohyblivý mechanizmus. Betlém se od smrti tvůrce (1953) nestaví. Zbytek tohoto zajímavého betlému - kovárnu s pracujícími kováři - může návštěvník spatřit na betlému jeho vnuka Josefa Bumbálka.
          Základními komponenty třešťských betlémů jsou většinou středově umístěná zbořeniště (místo narození), město a volná krajina se stromy, drobnými stavbami selských usedlostí a salaší, vytvořená podle fantazie betlémáře z pařezů a mechu. Pařezy budí dojem holých rozeklaných romantických skal a mech zdání zelených lučin a pastvin pro pasoucí se stáda oveček. Třešťské betlémy jsou vytvářeny jako dioráma, kde se krajina pozvolna zvedá k horizontu, až přejde nepozorovaně v malovanou krajinu zvanou "lončoft". Mezi nejznámější autory malovaných krajin patří ze starší generace tvůrců Jiří Šiftař, František Růžička. Velikost současných betlémů se pohybuje od 120 x 150 cm do 600 x 150 cm, počet figurek pak na jednotlivých betlémech od 50 do 550 figurek.
          Při podrobném pohledu na betlémy pozorný a vnímavý návštěvník pozná, že nejsou jen inscenací biblického příběhu, ale i obrazem života, oblečení a tužeb prostého lidu. Jsou tedy odrazem názorů jeho tvůrců, a proto kulturně historický význam betlémů je nesporný. A osud třešťských betlémů?
          V 60. - 70. letech se v Třešti stavělo 30 - 35 betlémů. V sezoně 1988/89 jich bylo postaveno 23. V roce 1990 se počet betlémů znovu začal zvyšovat, takže v sezoně 1992/93 stálo v bytech Třeště už opět více jak 30 betlémů. Některé se svou velikostí neřadily k největším, ale všechny pocházely z Třeště, a co je podstané, většinou i ze současné dílny třešťských autorů - lidových řezbářů.
          Betlémářství jako součást lidové tvořivosti je ve své podstatě kolektivní záležitostí a jen ve společenství jednotlivých tvůrců má záruku přežití. I když každý betlémář a tvůrce figurek a staveb tvoří samostatně, potřebuje porovnávat i soutěžit, zdokonoalovat a učit se v kolektivní spolupráci a tím růst ve vlastní tvorbě. A ta je v třešťském případě stále zastoupena ještě dost velkým počtem betlémářů a tvořících autorů.
          Lze právem tvrdit, že Třešť je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v České republice a bylo by neodpustitelnou chybou chodit nevšímavě kolem a nevytěžit potřebné poznatky po kulturně historické stránce i po stránce odborného výzkumu z její výjimečnosti. Podporovat tento úsek lidové umělecké tvořivosti a nedat mu zaniknout by mělo být povinností všech, do jejichž sféry činnosti betlémářství spadá.
          A životaschopnost této krásné a ušlechtilé tradice zaručuje do budoucích let skutečnost, že v Třešti tvoří v současné době 8 -10 lidových řezbářů - amatérů - z různých profesí. Jsou jimi: Josef Bílý, Jan Bukvaj, Ondřej Rešl, manželé Metoděj a Marie Roháčkovi a další. Lze tedy říci, že tradice lidového betlémářství v Třešti má ze strany betlémářů zatím všechny předpoklady a podmínky, aby přežila rok 2000.

Chcete se dozvědět víc? Můžete např. >>> zde <<< .

Seznam majitelů betlémů v Třešti, kteří umožňují prohlídky v domácnostech od 25.12. do 2.2.

1. Bílý Josef Havlíčkova 167
2. Bukvaj Jan Fritzova 237
3. manželé Havlíkovi Fritzova 1192
4. Vokřínková Lidmila Fritzova 239
5. Roháček Alois Vozábova 621
6. Bumbálek Josef Vozábova 959
7. Valentová Věra Revoluční 14
8. Rešl Ondřej Luční 985
9. manželé Roháčkovi Luční 1061
10.Šťastný Mojmír Váňovská 53
11.Štrejbar Ladislav Váňovská 50
12.Lochmanová Marcela Revoluční 581
13.Kesslerová Anežka- Zabloudilovi K Valše 2
14.Novák František Komenského 594
15.Obrdlíková Marie Josefa Hory 602
16.betlém v kostele sv.Kateřiny Kostelní ul.


INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

lékařská služba první pomoci:
Poliklinika Třešť s.r.o. - Palackého 1334 - tel:7214 445

Policie ČR - Nádražní 488 - tel: 7224 158, 7224 333

Veřejné WC - v provozu každý den do 17,00 hod
víceúčelová budova ulice Revoluční (u Vysočanu)

Stravování:
Restaurace "U Krebsů" - Nádražní 448/2 - tel:066/7224 293
Restaurace "Panský Dvůr" - Fialková 547/9 - tel:066/7214 106

Ubytování:
Hotel Zámek Třešť - Dr.Richtra 234 - tel:066/7224 247
SOU ISŠ Třešť - K Valše 38 - tel:066/7224 943

Kontaktní adresa:
Spolek přátel betlémů v Třešti - Roháčkovi
Luční 1061
589 01 Třešť
tel: 066/7224537

Copyright © 2001 David Zažímal   e-mail
    Obrázky:

Alois Roháček:Vítězslav Šalanda:

Kutnohorské: